Permanent Mission of Belgium to the UN
Home About us Job opportunities & internships

Job opportunities & internships

Veuillez trouver la version française ici

Stagemogelijkheden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York biedt een beperkt aantal stageplaatsen voor jonge universitairen. Stagiair(e)s draaien mee in het team van de Permanente Vertegenwoordiging en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving.

Stageperiode

De stage duurt meestal drie maanden:

 • Q1: januari-maart
 • Q2: april-juni
 • Q3: juli-september
 • Q4: oktober-december (jaarlijkse sessie van de Algemene Vergadering)

Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dienen kandidaat-stagiair(e)s te voldoen aan de volgende criteria:

 • een ruime interesse voor internationale betrekkingen, een goede kennis van het VN-systeem
 • te beschikken over een sterk analytisch vermogen
 • uitstekende redactievaardigheden
 • goede communicatievaardigheden (sociale media, ervaring met organisatie van events)
 • goede talenkennis (Frans, Nederlands en Engels)

De stagiair(e)s moeten gedurende de volledige termijn van de stage als student verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. Hierna zijn twee opties mogelijk:

 • de stage maakt deel uit van het onderwijscurriculum en is aldus verbonden aan het behalen van een bepaald aantal studiepunten of ECTS-credits
 • de stage valt buiten het onderwijscurriculum maar draagt de goedkeuring weg van de onderwijsinstelling die een bewijs van toestemming aflevert aan de post

Een stageaanvraag die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt door de post geweigerd.

Taken van de stagiaire(e)s

Het stagewerk is interessant en gevarieerd. De stagiair(e)s verrichten hoofdzakelijk de volgende taken:

 • bijwonen van VN-vergaderingen en opvolgen van werkzaamheden van VN-organen, namelijk de Algemene Vergadering en ECOSOC
 • rapporteren, achtergrondinformatie opzoeken
 • diplomaten ondersteunen bij het voorbereiden van dossiers
 • helpen bij de organisatie van vergaderingen, seminaries en evenementen, etc.

Praktische informatie

De stage is onbezoldigd. De stagiair(e)s kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding voor de reis, de huisvesting, de verzekeringen of enige andere verblijfkosten. Al deze kosten komen volledig ten laste en verantwoordelijkheid van de stagiair(e)s.

De stagiair(e)s hebben een ziekte- en invaliditeitsverzekering die naast ziekte en invaliditeit ook de repatriëring naar België (of een derde land) dekt.

De stagiair(e)s worden gedekt door een verzekering arbeidsongevallen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Doorgaans worden stagiair(e)s gedekt door een polis die werd afgesloten door hun onderwijsinstelling. Ingeval de onderwijsinstelling van de stagiair(e)s niet voorziet in een arbeidsongevallen- en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dienen de stagiair(e)s zelf zulke specifieke verzekeringen voor een onbezoldigde stage in de Verenigde Staten aan te gaan.

Indien de stagiair(e)s niet over afdoende verzekeringen beschikt, kunnen deze geen stage lopen.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die belangstelling hebben voor een stage moeten een aanvraag stageplaats indienen via het eStage-platform met de volgende documenten (meerdere gescande documenten kunnen in één PDF-bestand worden gegroepeerd):

 1. een curriculum vitae
 2. een motivatiebrief met vermelding van een voorkeur stageperiode
 3. een aanbevelingsbrief ondertekend door een universiteitsprofessor
 4. het inschrijvingsbewijs in de onderwijsinstelling
 5. het bewijs dat de stage deel uitmaakt van het onderwijscurriculum (ECTS) of de goedkeuring wegdraagt van de onderwijsinstelling indien het een stage buiten curriculum betreft
 6. het bewijs van dekking door een arbeidsongevallenverzekering, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de gehele duur van de stage (indien niet uitdrukkelijk vermeld in de door de onderwijsinstelling verstrekte stageovereenkomst)

Kandidaten kunnen hun vragen sturen naar newyorkun@diplobel.fed.be.

Pre-geselecteerde kandidaten zullen voor een interview gecontacteerd worden.

Possibilités de stage à la Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York

La Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York offre un nombre limité de places de stages pour de jeunes universitaires. Les stagiaires font partie de l’équipe de la Représentation permanente et bénéficient d’une occasion unique d’acquérir une expérience dans un environnement multilatéral.

Période de stage

Le stage dure généralement trois mois :

 • Q1 : janvier-mars 
 • Q2 : avril-juin 
 • Q3 : juillet-septembre
 • Q4 : octobre-décembre (session anuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies)

Critères de selection

Pour être pris.es en considération pour un stage, les candidat.es stagiaires doivent répondre aux critères suivants :

 • intérêt pour les relations internationales, bonne connaissance du système des Nations Unies
 • excellente capacité de synthèse et d’analyse
 • excellente capacité de rédaction
 • bonnes aptitudes en communication (réseaux sociaux, organisations d'événements, etc.)
 • bonne maîtrise des langues (français, néerlandais et anglais)

Les stagiaires doivent être inscrit.es dans un établissement d'enseignement pendant toute la durée du stage. Deux options sont possibles :

 • le stage fait partie du cursus académique et conditionne donc l'obtention d'un certain nombre d’unités d’études ou de crédits ECTS 
 • le stage ne fait pas partie du cursus académique, mais bénéficie de l'approbation de l'établissement d'enseignement qui fournit au poste une preuve de son accord

Une demande de stage qui ne répond pas aux conditions susmentionnées sera refusée.

Tâches des stagiaires

Le travail de stage est intéressant et varié. Les stagiaires effectuent les tâches suivantes :

 • assister à des réunions aux Nations Unies et suivre les activités d’organes onusiens, notamment l’Assemblée générale et l’ECOSOC
 • rédiger des rapports et effectuer des recherches
 • seconder les diplomates dans la préparation de dossiers
 • assister dans l’organisation de réunions, de séminaires et d'évènements, etc.

Informations pratiques

Le stage est non rémunéré. Aucune indemnité n'est accordée aux stagiaires, ni pour le voyage, ni pour le logement, ni pour les assurances, ni pour quelque autre frais de séjour. Ces frais sont totalement à charge des stagiaires et sont de leur responsabilité exclusive.

Les stagiaires doivent avoir une assurance qui couvre non seulement la maladie et l’invalidité, mais également le rapatriement vers la Belgique (ou tout pays tiers).

Les stagiaires seront couverts par une assurance accidents du travail et une assurance responsabilité civile. Généralement, les stagiaires sont couverts par une police souscrite par leur établissement d'enseignement. Dans le cas où l'établissement d'enseignement ne prévoit pas une assurance accidents du travail et une assurance responsabilité civile, les stagiaires doivent eux-mêmes souscrire ce type d'assurances spécifiques pour un stage non rémunéré aux Etats-Unis.

Si les stagiaires ne disposent pas d'assurances suffisantes, la demande de stage sera refusée.

Introduction de candidature

Les candidat.es intéressé.es par un stage doivent soumettre une candidature via la plate-forme eStage contenant les documents suivants (plusieurs documents scannés peuvent être regroupés sous un fichier PDF) :

 1. un curriculum vitae
 2. une lettre de motivation indiquant la période souhaitée
 3. une lettre de recommandation, signée par un professeur d’université
 4. La preuve d'inscription dans l'établissement d'enseignement
 5. La preuve que le stage s'inscrit dans le cadre du cursus scolaire (ECTS) ou bénéficie de l'approbation de l'établissement d'enseignement s'il s'agit d'un stage en dehors du cursus
 6. La preuve de couverture par une assurance accidents du travail, une assurance responsabilité civile et une assurance maladie et invalidité pour toute la période de stage (si cela n’est pas mentionné expressément dans le contrat de stage fournit par l’établissement d’enseignement)

Les candidat.es stagiaires peuvent envoyer leurs questions à newyorkun@diplobel.fed.be.

Les candidat.es présélectionné.es seront contacté.es pour une interview.